ที่หนึ่งในไทย
มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เรามุ่งเน้นการผลิตอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนา
ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ใส่ใจ มีแรงบันดาลใจ ไว้วางใจ

ทีมงาน

สิ่งสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งเน้นเสมอมา คือ การพัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับ
การบริการด้วยหัวใจพร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรแก่พนักงานให้ทำงานด้วย
ความใส่ใจ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

  • Prompt Response
  • Express Delivery Service
  • On-time Delivery with tracking system
  • Customer Support Solution

การเติบโตที่แข็งแกร่ง
หนึ่งในเครือบริษัทแนวหน้าของไทย

14

พันธมิตร

พันธมิตร

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เป็นหนึ่งในเครือของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทแนวหน้าของไทยที่มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพหลากหลาย โดยมีบริษัทร่วม และบริษัทย่อยที่มีความแข็งแกร่งแตกต่างกัน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลิตผงสังกะสีออกไซด์
และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
พลังงาน
ธุรกิจอื่นๆ
Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.