ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ทั้งในรูปแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular)
เพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
4 เกรด โดยผลิตภัณฑ์ล่าสุด คือ Feed Grade ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FAMI-QS

ขนาดบรรจุภัณฑ์

Zinc oxide powder & Granular standard specification

การประยุกต์ใช้

White Seal

Special

Animal feeds and Treatment, Ceramic, Anti-rust paint, Rubber products and parts, Cosmetics, Medicine and Pharmaceuticals

Extra

Animal feeds and Treatment, Ceramic, Anti-rust paint, Rubber products and parts, Cosmetics, Medicine and Pharmaceuticals

UV

Ceramic, Rust protective paint

Feed Grade

Animal feeds industry

Red Seal

High quality type industry, Rubber shoes and related products

RS-R

Products related to rubber industry

Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.