กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมในหลากหลายด้าน อาทิ
การศึกษาการสร้างโอกาสในสายงานอาชีพ ไปพร้อมกับการดูแลสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

EDUCATION

การช่วยเหลือด้านการศึกษา

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มอบทุนการศึกษา

ร่วมช่วยเหลืออาหารกลางวัน
ปรับปรุงสถานศึกษา
ทาสีซ่อมแซมอาคารเรียน
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
และโต๊ะเก้าอี้

COMMUNITY

การพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาชุมชนทั้งบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานที่ตั้ง และในที่ที่ยังห่างไกลเจริญทั่วเมืองไทย
ให้มีความแข็งแกร่งสามารถพึ่งพาตนเองได้
ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มความสามารถ
และมอบโอกาสด้านอาชีพให้แก่โรงเรียน และชุมชน

SUSTAINABLE SOCIETY

การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของสังคม
เช่น มีส่วนร่วมในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง
พร้อมเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน

Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.